Producenci
Promocje
BRENDERUP 5420ATB3000 417x180x35cm
BRENDERUP 5420ATB3000 417x180x35cm

19 000,00 zł

Cena regularna: 21 200,00 zł

Najniższa cena: 19 000,00 zł

15 447,15 zł

Cena regularna: 17 235,77 zł

Najniższa cena: 15 447,15 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.ZAHAKIEM.PL

 

obowiązujący od dnia 16.01.2020 r.

 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego „zahakiem.pl”.
 2. Administratorem i właścicielem Sklepu Internetowego, a jednocześnie usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest PAN-DA EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej nr 30/32C lok. 29, 94-303 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752658, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, o numerze NIP: 7272835490, o numerze REGON: 382582701.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak i do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.
 4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Tytuły poszczególnych paragrafów mają na celu wyłącznie ułatwienie zapoznania się z treścią Regulaminu i nie mają wpływu na interpretację zwartych w nim postanowień.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

 • 2. DEFINICJE

 

 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.zahakiem.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może poglądowo zapoznać się ze specyfiką i cennikiem Produktów z asortymentu Sprzedawcy oraz zamówić Produkt.
 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, a także korzystający z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca – PAN-DA EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej nr 30/32C lok. 29, 94-303 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752658, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, o numerze NIP: 7272835490, o numerze REGON: 382582701.
 3. Użytkownik – Klient.
 4. Koszyk i Przechowalnia – to zbiór informacji na temat wszystkich wprowadzonych do koszyka Produktów oraz zaznaczonych jako ulubione.
 5. Konto Użytkownika (Konto) – konto prowadzone dla Użytkownika Sklepu Internetowego pod unikalną nazwą, będące zbiorem danych Użytkownika oraz informacji o działaniach Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego.
 8. Produkt – produkt z asortymentu oferowanego przez www.zahakiem.pl, który może być przedmiotem Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w przypadku potwierdzenia jego dostępności, również przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Usługa Elektroniczna (Usługa) – usługa świadczona nieodpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 12. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 14. Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 • 3. REJESTRACJA, KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. przeglądarka internetowa;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Konto jest dostępne dla Użytkownika Sklepu Internetowego po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.
 2. Rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Zarejestrowanie Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, numeru telefonu,  adresu do doręczeń oraz firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i NIP-u (jeśli Użytkownikiem Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorca). W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Wyłączną odpowiedzialność za aktualność danych podanych w formularzu rejestracyjnym ponosi Użytkownik Sklepu Internetowego.
 5. Po zarejestrowaniu w Sklepie Internetowym Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Sklepu Internetowego, tj.:
 1. ma możliwość podglądu statusu realizacji Zamówienia;
 2. ma możliwość podglądu historii dokonanych wcześniej zakupów w Sklepie Internetowym;
 3. nie ma obowiązku wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach w Sklepie Internetowym;
 4. ma możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych;
 5. ma możliwość edytowania danych adresowych podanych podczas rejestracji.
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy wybrać wskazaną opcję „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zarejestrowanie Konta Użytkownika. Usługa Konta Użytkownika jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, Użytkownik może zalogować się do Sklepu Internetowego podając podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Użytkownika w każdej chwili bez obowiązku wskazania przyczyn oraz ponoszenia dodatkowych kosztów, poprzez przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mateusz@zahakiem.pl oświadczenia w przedmiocie żądania usunięcia jego Konta Użytkownika.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem z ważnych przyczyn, do których należą:
 1. korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich bądź dobre obyczaje,
 3. korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego informacji handlowych w formie spamu.
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając do Klienta wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o wypowiedzeniu na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron spowoduje zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika Sklepu Internetowego.
 3. Wypowiedzenie bądź rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy.  

 

 • 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Internetowego, Użytkownik ma możliwość poglądowego zapoznania się z asortymentem Produktów Sprzedawcy, gromadzenia ulubionych Produktów w Przechowalni (nie zobowiązując się do ich zakupu) oraz złożenia Sprzedawcy Zamówienia w zakresie wybranych przez Użytkownika Produktów poprzez dodanie ich do Koszyka.
 2. Prezentacja Produktów w Sklepie Internetowym poprzez zamieszczenie ich fotografii i opisów ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje w tym zakresie należy traktować jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; nie stanowią one również zapewnienia złożonego przez Sprzedawcę.
 3. Informacje zamieszczone w ramach prezentacji Produktów w Sklepie Internetowym, w tym fotografie, rysunki i wyniki pomiarów prezentowane są z zastrzeżeniem tolerancji nieznacznych niedokładności, niemających istotnego znaczenia dla funkcjonalności technicznej Produktu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia oraz wycofania Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Użytkownik może złożyć Zamówienie nie posiadając Konta Użytkownika, poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę, jednego lub większej ilości interesujących Użytkownika Produktów a następnie, po kliknięciu ikony „Zamawiam” i „Złóż zamówienie”. Użytkownik jest w takiej sytuacji zobowiązany do podania swoich danych, takich jak przy rejestracji Konta.
 6. Złożenie Zamówienia rozpoczyna się od dodania do Koszyka, poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę, jednego lub większej ilości interesujących Użytkownika Produktów.
 7. Kolejnym krokiem jest przejście do Formularza Zamówienia, w którym – po potwierdzeniu przez Użytkownika zawartości Koszyka przez kliknięcie w odpowiednią ikonę następuje przejście do panelu wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 8. Ostatnim krokiem, oznaczonym zakładką „Podsumowanie” jest potwierdzenie poprawności danych zawartych w Formularzu Zamówienia (w tym w szczególności danych teleadresowych). Po sprawdzeniu poprawności danych, Użytkownik wysyła Zamówienie przez kliknięcie ikony „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie Użytkownika, o którym mowa powyżej, stanowi skierowaną do Sprzedawcy, wiążącą ofertę Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach wskazanych w Zamówieniu i wynikających z niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 9. W odpowiedzi na Zamówienie Użytkownika, Sprzedawca – jeśli również potwierdza wolę zawarcia Umowy Sprzedaży – wysyła na adres e-mail wskazany przez Użytkownika dokument oznaczony jako Potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą dotarcia Potwierdzenia Zamówienia do Użytkownika dochodzi do zawarcia między Stronami prawnie skutecznej Umowy Sprzedaży. Niewysłanie przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia jest jednoznaczne z tym, że Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Użytkownik Sklepu Internetowego może odwołać Zamówienie do chwili wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia.

 

 • 5. CENA. PŁATNOŚCI

 

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, a będącego przedmiotem Zamówienia oraz o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Informacja o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są na podstronie prezentowanego Produktu.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu DotPay, Przelewy24.pl oraz PayPal.com/pl, PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych: http://www.dotpay.pl, https://przelewy24.pl oraz https://www.paypal.com/pl, http://www.payu.pl;
 3. Płatność za pobraniem.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu DotPay.pl, Przelewy24.pl, PayPal.com/pl lub PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

- DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700791, NIP: 6342661860, Regon: 240770255, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

- Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

- PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg;

- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, Regon: 300523444, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za moment dokonania zapłaty przyjmuje się moment uznania rachunku Sprzedawcy zapłaconą kwotą.
 2. Faktura bądź paragon wystawione przez Sprzedawcę zostaną wysłane Klientowi wraz z Produktem.
 3. Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, upoważnia to Sprzedawcę do obciążenia Użytkownika fakturą VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu Klienta.

 

 • 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAW

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze.
 2. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu Internetowego widocznych w zakładce Kontakt. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane w pierwszy następujący po tym dniu dzień roboczy.
 3. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego i wynosi od 1 do 7 dni. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie bądź opóźnieniu w wysyłce, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub wiadomości e-mail. Dostawa Produktu realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Klientem.
 4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Klient jest o tym powiadamiany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient ma możliwość śledzenia swojego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego (odpowiednia zakładka – status zamówienia) lub za pośrednictwem strony internetowej, do której link znajduje się w wiadomości e-mail zawierającej Potwierdzenie Zamówienia.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt dostawy uzależniony jest od formy płatności oraz łącznej wagi Zamówienia. 
 7. W przypadku płatności za pobraniem koszty dostawy Produktu w całości ponosi Klient.
 8. Klient ma uprawnienie i obowiązek, aby dokonać oględzin Produktu w chwili jego dostarczenia w celu zbadania stanu Produktu i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia Produktu należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, którego wzór kurier jest zobowiązany posiadać. W tej sytuacji, należy zwrócić kurierowi reklamowany Produkt wraz z fakturą bądź paragonem. Jeśli paczka zawiera więcej niż jeden Produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca. Procedura reklamacyjna opisana jest szczegółowo w §9 „REKLAMACJE”.
 9. W momencie przyjęcia Produktu przez Klienta i potwierdzenia odebrania Produktu na piśmie w protokole odbioru, na Klienta przechodzi prawo własności nabytych Produktów.

 

 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY (KONSUMENCI)

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Jeśli Klientem jest Konsument, a Umowa Sprzedaży została zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może, w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem tych wskazanych w ustępach następujących niniejszego paragrafu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem ww. terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres: PAN-DA EXPRESS sp. z o.o. ul. Konstantynowska 121, 94-303 Łódź;
 2. w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: mateusz@zahakiem.pl.
 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawierające w szczególności informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia oraz o kosztach zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zawiera formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te dostępne są wraz z Regulaminem na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz przesyłane są do Klienta wraz z Potwierdzeniem Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Bieg terminu dla Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożone po terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: PAN-DA EXPRESS sp. z o.o. ul. Konstantynowska 121, 94-303 Łódź.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracany w związku z odstąpieniem Klienta Produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego Produktu należy dołączyć oryginał/kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Produktu. W formularzu zwrotu należy wskazać imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, numer telefonu.   
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt, tj. w taki sposób, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 9. Jeżeli dostarczony Sprzedawcy w wyniku odstąpienia przez Klienta Produkt jest niekompletny, nosi ślady użytkownika, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą lub jest uszkodzony, Sprzedawca jest uprawniony bądź do odmowy przyjęcia Produktu bądź do obniżenia zwracanej kwoty o wartość Produktu niekompletnego, noszącego ślady użytkowania lub uszkodzonego.
 10. Po otrzymaniu i przyjęciu Produktu, Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę korygującą/paragon, która/y zostanie odesłana/y na adres Klienta wskazany w formularzu informacyjnym.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zawierając umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz został zawiadomiony o przysługującym mu uprawnieniu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

 

 • 8. PRZEDSIĘBIORCY

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem kuriera, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 9. RĘKOJMIA, REKLAMACJE

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania Produktu Klientowi.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 1. Jeżeli po przejściu własności Produktu na Klienta stwierdzi on, że Produkt posiada wady, może zgłosić Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, powstałych w czasie dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Klient powinien przesłać informację o tym fakcie listownie na adres: PAN-DA EXPRESS sp. z o.o. ul. Konstantynowska 121, 94-303 Łódź lub poprzez wiadomość e-mail na adres:Mateusz@zahakiem.pl  oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie pod numerem telefonu: +48 690690980. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, adres e-mail/adres do korespondencji, numer telefonu, kod Produktu dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, przyczynę reklamacji, datę zakupu oraz datę wystąpienia wady. Ponadto Klient powinien wskazać zakres swojego roszczenia oraz w miarę możliwości udokumentować tę wadę.
 4. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 5. Transport reklamowanego Produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż Produkt zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 

 • 10. GWARANCJA PRODUCENTA

 

 1. Sprzedawca nie jest producentem Produktów.
 2. W przypadku, gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta, Sprzedawca wraz z Produktem wyda Klientowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT.
 3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Użytkownika, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta (takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informacja, że warunki gwarancyjne producenta nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi) określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.
 4. Jeśli warunki gwarancyjne producenta przewidują taką możliwość, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Produktu za pośrednictwem Sprzedawcy.
 5. Klient powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.
 6. Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

 • 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
 3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie według taryfy operatora).
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 • 12. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w formularzu rejestracji lub Formularzu Zamówienia, w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jest Sprzedawca.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: mateusz@zahakiem.pl  lub adres korespondencyjny: PAN-DA EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej nr 121, 94-303 Łódź.
 3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 4. Podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak niezbędne do rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie Internetowym, a także usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji złożonego Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 6. marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Podanie przez Użytkownika danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta lub złożenia Zamówienia,  a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta lub brakiem możliwości realizacji Zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 5. Sprzedawca wskazuje, iż wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą właściwie zabezpieczone i chronione.
 6. Sprzedawca wskazuje, iż zasady przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami RODO.
 7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych osobowych jest realizowane poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: mateusz@zahakiem.pl stosownego żądania wraz z podaniem danych Użytkownika.
 12. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 13. Skuteczne żądanie usunięcia danych osobowych z Serwisu jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego i zaprzestaniem świadczenia przez Sprzedawcę Usługi.
 14. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego odwiedzenia Sklepu Internetowego z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 15. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika.
 16. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie Internetowym za zgodą Użytkownika.
 17. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.
 18. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego
 19. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 1. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

 

 • 13. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sprzedawcę, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego dla wszystkich umów sprzedaży zawartych po tej dacie.

 

 • 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2020 r.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego a wyglądem Produktu dostarczonego Klientowi, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 1. Kodeksu cywilnego;
 2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 4. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Sprzedawca Sklepu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu. Dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do incydentalnego, częściowego lub całkowitego wyłączenia Sklepu Internetowego w celu jego konserwacji, ulepszania bądź poszerzenia usług.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych od Klienta nieprawidłowych danych.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://zahakiem.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz w wersji pisemnej pod adresem: ul. Konstantynowska 121, 94-311 Łódź.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl